20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Pravidlá klubovne

prejsť na rezervačnú stránku klubovne ucebna.scs.sk
Skrátené pravidlá
 1. Jediné čo potrebuješ je zaregistrovať sa na registracia.garda.sk a môžeš si plánovať vstupy do klubovne na ucebna.scs.sk
 2. Tvojim preukazom je karta ISIC ktorá zároveň slúži ako kľuč na otvorenie klubovne, nezabúdaj, vždy ju maj pri sebe!
 3. Keď odchádzaš, uisti sa že si riadne zavrel dvere, pretože nikto nechce aby nám tam niekto niečo ukradol, alebo zničil.
 4. Keď vstúpiš do klubovne, skontroluj si svoj počítač, či mu nič nechýba pretože teraz si zaň zodpovedný.
 5. Podpisom súhlasíš s tým že budeš monitorovaný kamerovým systémom, a môže byť použitý proti tebe v prípade porušenia zákonov SR, akademických zákonov alebo dobrých mravov.
 1. Študent (ďalej len užívateľ) ktorý chce vstúpiť do klubovne a následne ju užívať musí mať potvrdenú prihlášku na využívanie klubovne, ktorú si vyzdvihne, prečíta aj odsúhlasí podpisom a odovzdá na vrátnici alebo osobne administrátorovi. Vyhradzujeme si právo do 3 pracovných dní tento súhlas prijať a evidovať (t.j. prihlášky zaevidovať do systému).
 2. Prevádzkovateľ klubovne - Študentský cech strojárov (ďalej už len ŠCS) stanovil rezervácie nasledovne:
  • všetky rezervácie prebiehajú na webovej stránke ucebna.scs.sk
  • člen ŠCS si môže klubovňu rezervovať najskôr 4 týždne, a najneskôr 30 minút pred termínom. Klubovňa je pre členov ŠCS prístupná v čase od 7:00 do 23:00. Počet rezervácii nie je ombedzený.
  • užívateľ, ktorý nie je členom ŠCS si môže klubovňu rezervovať najskôr 2 týždne, a najneskôr 1 hodinu pred termínom. Klubovňa je pre užívateľov, ktorí nie sú členmi ŠCS prístupná v čase od 7:00 do 23:00. Rezervovaných môže byť spolu maximálne 50 hodín.
  • špeciálne požiadavky na vstup sa dajú vybaviť pomocou e-mailu alebo telefonicky najneskôr 1 deň dopredu do 20:00.
 3. Za akékoľvek škody na majetku či už fyzickom alebo duševnom nesú zodpovednosť všetci užívatelia ktorí sa nachádzali v danej dobe v klubovni, pokiaľ sa nerozhodne inak.
 4. Každá osoba ktorá prejde dverami klubovne von a dnu je povinná evidovať tento presun pomocou svojej ISIC karty a čítačky pri dverách, návštevy nie sú výnimkou, pre ne tu máme vyhradený ,,list pre návštevy" kde sa podpíšu, a svojim podpisom súhlasia s tým, že nesmú obsluhovať akúkoľvek techniku. Tento podpis platí jednorázovo, využiť návštevu môže aj osoba ktorá nepodpísala dokument podľa bodu 1., avšak opustením klubovne platnosť povolenia vstupu zaniká. Výnimkou sú zamestnanci STUktorý nie sú študentmi, resp. nemajú ISIC, vtedy sa vstup vybavuje individuálne, v takýchto prípadoch je nutné kontaktovať osoby na to určené, ktoré sú uvedené v dolnej časti dokumentu.
 5. Vstup bez registrácie, resp. pomocou dokumentu ,,list pre návštevy", použitia karty ISIC a čítačky prípadne osobného dohovoruje v zmysle ubytovacieho poriadku ŠD Mladá garda, považovaný za nedovolený a budú vyvodené následky podľa závažnosti.
 6. Každý užívateľ musí dbať pri príchode alebo odchode na to aby boli dvere riadne zatvorené, v prípade že sa tak nestane nesie za to zodpovednosť či už v prípade škody, alebo pri zistení že sa tak stalo.
 7. Zrušenie rezervácie je možné najneskôr 1 deň dopredu do 19:00, v prípade rezervácie termínu a jeho následného nevyužitia si prevádzkovateľ vyhradzuje udeliť zákaz vstupu do klubovne na minimálne 1 týždeň, v prípade špeciálnych udalostí sa môže doba zákazu vstupu zmeniť po osobnom dohovore s prevádzkovateľom.
 8. Prevádzkovateľ klubovne dáva užívateľom, ktorí si rezervovali klubovňu vo vymedzenom čase k dispozícii na používanie zariadenia a inventár, pričom je zakázané ho premiestňovať v rámci, ale i mimo miestnosti klubovne.Vlastníkom zariadení a inventáru je ŠCS.
 9. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za hardwarovú časť zariadení. Za jednotlivý software na zariadeniach zodpovedá konkrétny užívateľ, ktorý bol v tom čase v klubovni.Za dáta uložené v počítačoch nezodpovedáme a je nutné narábať s dátami užívateľa tak aby nenastala ujma na počítači.
 10. Užívateľ si nemôže nárokovať žiadne náhrady, pokiaľ nebudú zariadenia, ktoré bolo jemu určene nefunkčne alebo bude prevádzkovateľom zneprístupnené.
 11. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude na zariadeniach používať nelegálny software a taktiež nebude vykonávať nelegálne činnosti. Porušením tohto bodu je si užívateľ vedomí právnych následkov, ktoré môžu byť vyvodené.
 12. Dataprojektor môže obsluhovať iba osoba s podanou žiadosťou na stránke registracia.garda.sk s uvedeným dôvodom a následným schválením prevádzkovateľa.
 13. Vklubovni je zakázané jesť, piť (výnimku tvorí pitie z fliaš, avšak súčasne platí bod 3. týchto pravidiel), fajčiť a požívať akékoľvek iné omamné látky.
 14. Študent vstupom do klubovne súhlasí s tým, že sa bude chovať v rámci dobrých mravov, slušne a nebude robiť hluk, prípadne neporiadok.
 15. Študent vstupom do klubovne súhlasí s tým že bude online monitorovaný a nahrávaný pomocou kamery a údajov z čítačky kariet, tieto údaje môžu byť použité na vyvodzovanie dôsledkov v rámci prevádzkovateľov, prípadne zákonov SR.
 16. Klubovňa musí ostať v takom stave, v akom bola odovzdaná, v prípade akejkoľvek poruchy alebo škody je užívateľ povinný oznámiť tento fakt okamžite a bezpodmienečne prevádzkovateľovi. Ak sa tak nestane, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo vyvodzovať následky.
 17. Užívateľ je povinný zanechávať tabuľu v čistom stave.
 18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá, pričom užívateľ je povinný si ich vyhľadať na nižšie uvedených zdrojoch a riadne preštudovať. Užívateľ má vždy aktuálne pravidlá k dispozícii na nástenke v klubovni a internetovej stránke www.scs.sk. Prevadzkovateľ je zodpovedný za aktuálnosť týchto pravidiel.
 19. Toto sú len doplňujúce pravidlá k pravidlám ŠD Mladá garda resp. všetkým nadradeným zákonom platným na akademickej pôde a území SR.
Administrátori: mail pre všetkých: ucebna [at] scs.sk
Michal Kocúr | izba: C 301
Michal Chlebo | izba: C 105
Ján Cimerman | izba: C 308
© 2013 - 2015 [ IKMG ], SCS