20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Voľby členov akademického senátu SjF STU

Voľby sa konajú dňa 16.10.2014 ( štvrtok ) v čase od 09:00 do 12:00 na strojníckej fakulte ( miestnosť 051 ).
Čo je to akademický senát?
(1) AS SjF STU je orgánom akademickej samosprávy Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Postavenie a pôsobnosť AS SjF STU určujú najmä § 8 a 9 zákona a čl. 6 a 7 štatútu SjF STU.
(2) AS SjF STU a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci SjF STU. Pri výkone svojej funkcie sú členovia senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platný
(3) Akademickú obec SjF STU tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a študenti. U vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa vyžaduje, aby boli zamestnancami SjF STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Akademická obec sa skladá zo zamestnaneckej časti a študentskej časti akademickej obce SjF STU (čl. 6 Štatútu SjF STU).
(4) Výkon funkcie člena AS SjF STU je nezastupiteľný. Základnou povinnosťou člena AS SjF STU je zúčastňovať sa na práci senátu ako celku a na práci jeho komisií. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí AS SjF STU alebo komisie, ktorej je členom, alebo zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa ospravedlniť predsedovi AS SjF STU alebo predsedovi príslušnej komisie.
Príď rozhodnúť aj ty! 16. otóber 2014 | o 09:00 - 12:00 | Strojnicka fakulta - miestnosť 051
Predstavenie kandidátov